Bashkohuni
kunder sistemit

Kushtet e Privatësisë

Kushtet e Privatësisë
Perdorues te nderuar,

Ju njoftojmë se për qëllime që lidhen me ofrimin e shërbimeve nga nismathurje.al dhe me kërkesat dërguar për informacion si dhe kërkesat kontaktuese për prona/pasuri të veçanta (në vijim referuar kolektivisht si “Shërbime”), nismathurje.al, përpunon të dhënat e furnizuara nga ju ose të përftuara në mënyra të ndryshme gjatë kryerjes së Shërbimeve. Titullari i trajtimit është nismathurje.al në cilesine e kontrolluesit te te dhenave personale. Lista e atyre që janë përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale dhe marrësve të tretë të destinatarë, është në dispozicion në zyrat e nismathurje.al.
Përpunimi i të dhënave realizohet duke përdorur procedurat e duhura për të mbrojtur konfidencialitetin dhe përbëhet nga mbledhja, regjistrimi, organizimi, ruajtja, përpunimi, ndryshimi, përzgjedhja, nxjerrja, krahasimi, përdorimi, interkoneksioni, bllokimi, komunikimi, shpërndarja, asgjësimi dhe shkatërrimi e tyre, përfshirë kombinimi i dy ose më shumë prej veprimtarive të sipërpërmendur, me modalitetet mëposhtme:
a) Përpunimi i të dhënave për qëllime të lidhura, instrumentale dhe të nevojshme për ofrimin e Shërbimeve do të realizohet kryesisht duke përdorur modalitete të automatizuara dhe e kompjuterizuara, duke respektuar rregullat e konfidencialitetit dhe të sigurisë të kërkuara nga ligji dhe vetëm herë pas here, nga ana e punonjesve të nismathurje.al, në funksione të përfshira nga koha në kohë, të tillë si oficerët e kujdesit të konsumatorëve, të punësuarit marrëdhëniet me reklamuesit e shitjes ose ata që janë përgjegjës për mirëmbajtjen e teknologjisë së informacionit (IT zona), të cilët kryejnë detyrat e tyre nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të nismathurje.al. Përveç kësaj, për shërbimin për të përmbushur kërkesat dhe informacionet per shtepi banimi dhe informatacionet kontaktuese për prona/pasuri të veçanta, të dhënat do të komunikohen për agjentët e pasurive, ndërtuesit dhe / ose reklamuesit private.

Në çdo rast, natyra e Shërbimeve kërkon komunikim nga ana e perdoruesit me nismathurje.al dhe përpunimin me pas të të dhënave dhe informacioneve mbi udhëzimet dhe preferencat e perdoruesit rreth, llojit lokacionit dhe karakteristikave të pronës: të dhëna dhe informatacione të tilla dhe përpunimi i tyre janë të domosdoshme për të përmbushur kërkesat e përdoruesit.
b) Mbi pëlqimin e shprehur dhe pecifik të perdoruesit, nismathurje.al mund të përpunojë gjithashtu të dhëna për të dërguar informacione, materiale dhe oferta komerciale, edhe te kompanive me të cilat kohë pas kohe nismathurje.al zhvillon marrëveshje komerciale partneritetit dhe / ose iniciativa, fushata dhe projekte të përbashkëta, të tilla si, por pa u kufizuar në, bankat, institucionet financiare, ofruesit e shërbimeve të telekomunikacionit, kompanitë e pasurive të patundshme, ofruesit e shërbimeve për shtëpitë. Pëlqimi për përpunimin e dhëna personale nga perdoruesi është i detyrueshëm për përpunimin e përmendur në paragrafin a) dhe fakultativ për përpunimin sipas paragrafit b) të sipërshkuar. Prandaj, në rast të refuzimit të pëlqimit për përpunimin e të dhënave personale të referuara në paragrafin a), nismathurje.al nuk do të mundë të ofrojë shërbime, dhe, në rast të mungesës së pëlqimit per përpunimin e të dhënave personale të referuara në pikën b), përpunimin do të jetë i kufizuar në aktivitetet e përmendura në pikë a), dmth përmbushjen integrale e detyrimeve që dalin nga ofrimi i Shërbimeve, si dhe përmbushjen e detyrimeve të kërkuara nga ligjet, rregulloret dhe
legjislacionin. Ju informojmë gjithashtu, që, në pajtim me LIGJ Nr.9887, datë 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, përdoruesi ka të drejtën te kundërshtoje, në tërësi ose pjesërisht, përpunimin, për arsye legjitime dhe sidoqoftë në raste të dërgimit të materialeve reklamuese ose shitjev direkte ose kryerjes se hulumtimit të tregut apo komunikimeve komerciale, dhe mund, në mënyrën dhe në përputhje me legjislacionin ekzistues, të kërkojë konfirmimin e ekzistencës së të dhënave personale në lidhje me të, dhe të mësojnë origjinën, të marrë komunikim, të marrë informacion në lidhje me logjikën, modalitetet dhe qëllimet e përpunimit, të kërkojë përditësimin, korrigjim, integrimi, të kërkojë anulimin, transformimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në mënyrë të paligjshme, duke përfshirë edhe ato të panevojshme më për qëllimet për të cilat ato janë mbledhur dhe më në përgjithësi, të ushtrojë të gjitha të drejtat që janë të njohura nga dispozitat ligjit të mësipërm.