Bashkohuni
kunder sistemit

Kushtet e Përdorimit

Kushtet e Përdorimit te Faqes
Këto terma dhe kushtet e përdorimit të Faqes www.nismathurje.al (“Kushtet e përdorimit”), së bashku me politiken e privatesise (privacy) dhe shënimet e tjera dhe kushtet e postuara në Faqe, rregullojne aksesin dhe përdorimin e Faqes nga përdoruesit dhe përbëjnë një marrëveshje detyruese në mes të shfrytëzuesit dhe nismathurje.al. Aksesi në faqen e internetit nënkupton miratimin tuaj për Kushtet e Përdorimit, Politiken e Privatesise dhe shënime të tjera dhe kushtet postuar në Faqe, ose që janë të referuara nga kushtet e shfrytëzimit, si dhe çdo ndryshim të mëvonshëm dhe / ose përditësime. Për këtë arsye, Perdoruesi është i lutur te lexoje me kujdes këto dokumente para se të hyjë në Faqe dhe te shfletoje përmbajtjen.
Përveç kësaj, kur përdoruesi përdor shërbime specifike te nismathurje.al mund të zbatohen, përveç këtye Kushteve te Përdorimit, edhe kushtet e veçanta në fuqi për shërbime specifike.
Nismathurje.al rezervon të drejtën për të modifikuar dhe / ose perditesuar të gjitha ose një pjesë të Kushteve e Perdorimit dhe / ose kushteve të tjera që rregullojnë aksesin tuaj në faqen e internetit në çdo kohë nga postimi termave dhe kushteve te reja. Përdorimi i Faqes ne vijm nga ju do të përbëjë pranimin tuaj të kushteve në Faqen e ndryshuar dhe të përditësuar. Nëse ju nuk pajtoheni me ndonjë nga termat dhe kushtet e Faqes, e vetmja zgjidhje është që menjëherë të ndërprsni përdorimin e Faqes.
Informacioni në këtë faqe nuk mund të konsiderohet në asnjë mënyrë si një zëvendësim për këshilla profesionale, çështje ligjore, financiare ose çështje te pasurive të patundshme.
Perdoruesi do të jetë përgjegjësi i vetëm për përdorimin e Faqes. Nismathurje.al është përgjegjës vetëm për ruajtjen e faqe, por nuk jep asnjë garanci për saktësinë, sinqeriteti, ligjshmërine, cilësine ose besueshmërinë e informacionit të përfshire në Faqe dhe rezultateve te marra nëpërmjet aksesit ose përdorimit të Faqes. Pavarësisht nga e mësipërmja, Perdoruesi merr të gjitha përgjegjësitë për çdo dëm që mund t’i vije atij në sistemin e tij kompjuterik për shkak të aksesit të tij dhe përdorimin e Faqes.
Nismathurje.al, administratoret e saj, zyrtarët dhe agjentët, jane te shkarkuar nga çdo përgjegjësi për ndonjë humbje ose dëmtim, direkt ose indirekt, të shkaktuara ndaj cdo destinatari i cili me mirebesim eshte mbështetur në Faqe, çfaredo qoftë përmbajtja e saj.
Përkufizime.
Kushtet e përdorimit: do të thotë këto Kushtet e Përgjithshme të Përdorimin e Faqes
Marrëveshja/Kontrata: do të thotë këto Kushtet e Përdorimit, Politika e Privatesise dhe ndonjë shenim tjetër të njohur ose kusht te postuar në Faqe, ose element te përmendur nga Kushtet e Perdorimit dhe çdo ndryshim i mëvonshem dhe / ose përditësim.
Kontributet: do te thote informacione duke përfshirë të dhëna, tekste, video, fotografi, imazhe, materiale audio dhe matariale të tjera që nismathurje.al ka lejuar perdoruesit për te futur, ndare me te tjeret, publikuar, ruajtur apo ngarkuar në Faqe në përputhje me kontratën.
Kontributet nga përdoruesit e tjerë: do të thotë informacione duke përfshirë të dhëna, tekste, video, fotografi, imazhe, materiale audio ose materiale të tjera, që nismathurje.al ju ka dhënë perdoruesve te tjere te vecante te drejten per futur, ndare, publikuar, ruajtur apo ngarkuar në Faqe në përputhje me KontratëN.
Faqe: nënkupton www.nismathurje.al, faqe e internetit dhe të gjitha nën-domainet që përmbajnë shtrirjen e internetit adresën nismathurje.al
Perdorues: do të thotë si përdoruesi që ka hyrë në Faqe si përdoruesi që ben njoftime publike ose reklama në këtë Faqe ose përdor e shërbimet online te nismathurje.al
Kufizimet për përdorimin e faqes.
Në aksesin ose përdorimin e Faqes, Perdoruesi detyrohet të mos:
1. përdorë pajisje automatike, software apo sisteme të tjera për të dëmtuar Faqen, kataloguar Faqen apo çfarëdo të dhëne të përmbajtura në të;
2. përdorë pajisje automatike, software apo sisteme të tjera të dizajnuara për të ndërhyrë ose për të tentuar të ndërhyjë në funksionet dhe shërbimet e Faqes;
3. kryeje asnje veprim që rezulton në një mbingarkesë të dhënash, ose transferim te sasive të mëdhaja të dhënash brenda sistemit nismathurje.al, te konsideruara nga kjo e fundit, në diskrecionin e saj ekskluziv, në kundershtim me një përdorim të arsyeshëm dhe të drejtë të Faqesdhe qëllimeve te saj;
4. përdorë përmbajtjen e Faqes ose te mos kryeje aktivitete framingte Faqes, edhe me qellimin qe të krijojë apo të përpilojë baza te dhënash ose përmbledhje te tjera të informacionit apo të kryejë çfarëdo lloj aktiviteti që konkurron me nismathurje.al;
5. ngarkoje, transmetojë, dërgojë materiale reklamuese, mesazhe apo informacion komercial spam, ftesa për tenderim apo konkurse, e-mail junk, anketime, apo forma të tjera joshjeje te panevojshme;
6. ngarkoje, publikoje ose shpërndaje ne menyra te ndryshme çfarëdo materiali te paligjshëm, vulgar, të pahijëshm, nismathurjefës, pornografik, fyes, te papajtueshem me moralin dhe zakonet e mira dhe me rendin publik ose qe ne nje forme shkel të drejtat e të tjerëve, apo mesazhe qe nxisin urrejtje dhe diskriminim të çfarëdo lloji ose që kanë përmbajtje fetare;
7. përdorë Faqen ose ndonjë përmbajtje te Faqes në çfaredo lloj mënyrë që mund të konsiderohet, në diskrecion te plote te nismathurje.al, e paarsyeshme dhe / ose në kundërshtim me qëllimet për të cilat ajo ka qenë vënë në dispozicion;
8. shkelë të drejtat e çdo personi, duke përfshirë të drejtën e autorit, sekretin tregtar, të drejtë n për privatësi, ose çfaredo lloj te drejte pronësie intelektuale ose të drejtë tjetër të konfidencialitetit;
9. shtrembërojë identitetin e tij ose të kryejë akte që synojnë marrjen e parave, fjalëkalimeve apo të dhënave personale;
10. shkelë Marrëveshjen ose kushte të tjera të nismathurje.al;
11. shkelë ndonjë dispozitë të ligjit në fuqi;
12. publikojë, shesë, tregtojë, ose shfrytëzojë Faqen dhe / ose përmbajtjen e saj në çfarëdo mënyrë, nëse nuk ka qenë i autorizuar shprehimisht nga nismathurje.al;
13. ngarkojë ose përpiqet të ngarkojë viruse, worms, kode kompjuterike, fotografi apo elemente të tjera që mund të shkaktojnë dëme në Faqe, software, hardware dhe objekte të tjera të telekomunikacionit të palëve të treta.
Nismathurje.al rezervon të drejtën për t’u angazhuar në ndonjë veprim qe konsiderohet i përshtatshem, në mënyrë për të parandaluar ndonjë përdorim ose hyrje të paautorizuar ne Faqe, duke përfshirë, pa kufizim, krijimin e pengesave teknologjike, komunikimin e sjelljes së përdoruesit te autoritetet kompetente ose bllokimin e aksesit në Faqe, pa paralajmërim, nëse dispozitat e mësipërme janë shkelur.
Pronësia intelektuale
Përmbajtja e postuar në Faqe ose e aksesueshme nëpërmjet Faqes eshte e mbrojtur nga kuadri ligjor i pronesise intelektuale: ligji per te drejten e autorit dhe pronesise industriale. Nismathurje.al është titullare e Faqes, faqeve te Faqes, elementeve ose informacioneve te përmbajtura në tekste, dokumente, fotografi, vizatime, grafike, software, logo, marka tregtare, emra tregtarë apo shenja te tjera, të mbrojtura nga të drejtat e pronës intelektuale apo industriale.
Përveç me pëlqimin paraprak me shkrim të nismathurje.al, Përdoruesi nuk mund të riprodhojë, modifikojë, dekodifikojë, shpërndajë, kopjojë ose shpalosë informacionet apo elementet e parashikuara më sipër.
Linqet dhe reklamat e te treteve.
Faqja mund të përmbajnë reklama, hyperlinke dhe referenca te faqeve te palëve të treta. Këto faqe te palëve të treta nuk janë në pronësi të nismathurje.al dhe nuk janë nën kontrollin dhe përgjegjësinë e nismathurje.al. Ne momentin kur perdoruesi lidhet dhe navigon ne këto faqe, nenkuptohet se ai është duke u larguar nga Faqja nën përgjegjësinë tij duke marre persiper rrezikun. Reklamat qe shfaqen në Faqe nuk nënkuptojne miratimin apo rekomandimin e tyre nga nismathurje.al.
Kontributet.
Nismathurje.al do t’ju lejojë perodruesve futjen e kontributeve në Faqe, në përputhje me termat dhe kushtet e posacme të publikuara në Faqe. Perdoruesi eshte i vetmi përgjegjës dhe pranon të gjitha përgjegjësitë për të gjitha kontributeve e futura në Faqe.
Nismathurje.al shkarkohet nga çdo përgjegjësi në lidhje me kontributet. Perdoruesi pranon se nismathurje.al nuk ushtron asnjë kontroll mbi kontributet, nuk merr asnjë përgjegjësi në lidhje me to dhe nuk miraton përmbajtjen e tyre.
Nismathurje.al mundet në çdo kohë, pa asnjë pergjegjesi ndaj përdoruesit, në diskrecionin e saj te vetem dhe pa njoftim paraprak, të heqë, modifikojë kontributet dhe / ose çaktivizojë aksesin në çfaredolloj kontributi te prdoruesit. Pavarësisht nga sa më sipër, nismathurje.al do te mund të heqë, modifikojë, ose çaktivizojë aksesin në çfaredolloj kontributi te prdoruesit, atëhere kur:
1. nje kontribut i tille shkel ligjet apo aktet e tjera të zbatueshme;
2. nje kontribut i tille shkel të drejtat e pronësisë intelektuale ose të drejta të tjera të palëve të treta;
3. nje gje e tille te jete kerkuar nga autoriteti gjyqësor apo autoriteti tjetër kompetent;
4. ky kontribut është:
i genjeshtert, i rreme dhe / ose i pasakte;
i papranueshëm për sa i takon qëllimeve të Faqes;
mund të përbëjnë vepër penale;
i turpshem;
nismathurjefës;
i paligjshem;
i ndryshuar nga prania e një virusi apo komponenteve të tjera të dëmshme per Faqen,
për përdoruesin dhe për kontributet.
Përdoruesi mban titujt e të gjitha të drejtave të pronesise mbi kontributet e tij. Nismathurje.al nuk është e detyruar t’i trajtojë kontributet e perdoruesit si konfidenciale.
Perdoruesi i jep nismathurje.al, një “leje botërore”, jo-ekskluzive, falas, te përhershme, të transferueshme dhe të pakthyeshme për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, përshtatur, perkthyer, shpërndare, publikuar, riprodhura publikisht kontributet e përdoruesit. Në lidhje me kontributet në Faqe, perdoruesi i jep nismathurje.al:
te drejtën të përdorë emrin ose emrin e specifikuar te perdoruesit ne aktin e futjes se kontributeve dhe të drejtën për të deklaruar dhe garantuar qe:
1. Perdoruesi zotëron dhe kontrollon të gjitha të drejtat të kontributeve;
2. Përdoruesi ka të drejtë të autorizojë nismathurje.al të publikojnë kontributet në Faqe dhe të japë “lejen boterore” te përmendur më lart, ne favor te nismathurje.al.
Në lidhje me të drejtat e përdoruesve mbi kontributet, perdoruesi deklaron dhe të bie dakord për të:
mos kundërshtuar përdorimin, botimin, modifikimin, fshirjen dhe shfrytëzimin e kontributeve nga nismathurje.al;
2. siguruar dhe mbajtur te paprekur, nismathurje.al, degët e saj dhe bashkëpunëtorët, administratoret e tyre përkatëse, partnerët, përfaqësues, punonjësit dhe agjentët nga çdo detyrim, humbje, pretendim apo kërkesë (duke përfshirë tarifat e arsyeshme e avokatëve “),edhe te palëve të treta, qe lidhen apo rrejdhin nga kontributet e perdoruesit , nga perdorimi i Faqes nga ana e perdoruesit dhe nga shkelje nga ana e përdoruesit të kësaj Marrëveshjeje dhe akteve normative në fuqi.
Përmbajtje te Palëve të Tretë
Faqja përfshin përmbajtje të dhënë nismathurje.al-se nga palët e treta (“Përmbajtja e Palës së Tretë”). Nismathurje.al nuk ushtron asnjë kontroll mbi përmbajtjen e palës së tretë. Nismathurje.al nuk është përgjegjës për të, nuk e miraton dhe nuk leshon deklarime apo garanci, eksplicite apo implicite në lidhje me Përmbajtjen Palës së Tretë. Përdoruesi që mbështetet me mirebesim në Përmbajtjen e Palës së Tretë, e bën këtë në përgjegjësinë e tij dhe duke marre persiper rrezikun vete .
Garancitë e përdoruesit.
Perdoruesi deklaron dhe garanton që:
informacioni i dhënë prej tij në regjistrim është i saktë, i vërtetë dhe i saktë;
2. nëse ndonjë nga informacionet e mësipërme duhet të modifikohet, perdoruesi menjëherë do të njoftojë me shkrim nismathurje.al;
3. përdorimi i Faqes nga ai gjithmonë do të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës dhe me çdo udhëzim te lëshuar nga koha në kohë në Faqe;
4. do te mbaje në çdo kohë dhe në menyre të sigurte dhe konfidenciale një fjalëkalim dhe nje emër përdorues, përmes të cilave te aksesohet Faqja;
5. do të jetë përgjegjës për cdo përdorim të paligjshëm të emrit e përdoruesit dhe fjalë-kalimit te tij dhe atë të të tjerëve, dhe
6. nuk do te jape kontribute qe:
1) shkelin të drejtat e pronësise intelektuale të çdo pale të tretë, dhe për me teper perdoruesi pranon të paguaje të gjitha honoraret, tarifat apo shumat të tjera në lidhje me çdo kontribut vendosur në Faqe;
2) janë mashtruese apo e rreme;
3) janë në thelb të pasakta;
4) mund të perbejne veper penale;
5) direkt ose indirekt implikojne reklamim apo marketing e ndonjë produkti apo shërbimi;
6) janë te turpshme, përfshijnë materialet pornografike, raciste dhe fyese për moralin;
7) janë nismathurjefëse;
8) janë ne cdo forme tjeter te paligjshme ose inkurajojë sjelljen e paligjshme;
9) janë ne cdo forme tjeter te papranueshëm për qëllimet e Faqes.
Dëmshpërblim (Shkarkimi nga pergjegjesia per demshperblim)
Perdoruesi pranon te siguroje dhe mbaje te paprekur, nismathurje.al, degët e saj dhe bashkëpunëtorët, administratoret e tyre përkatëse, partnerët, përfaqësues, punonjësit dhe agjentët nga çdo detyrim, humbje, pretendim apo kërkesë (duke përfshirë tarifat e arsyeshme e avokatëve “),edhe te palëve të treta, qe lidhen apo rrejdhin nga kontributet e perdoruesit , nga perdorimi i Faqes nga ana e perdoruesit dhe nga shkelje nga ana e përdoruesit të kësaj Marrëveshjeje dhe akteve normative në fuqi.
Disiplina Linqeve ne Faqe.
Hyperlinket rrisin navigacionin e përdoruesit , sepse ata të lejojë akses të lehtë në informacionet apo faqet e palëve të treta. Për këtë arsye nismathurje.al valorizon perdorimin e hyperlinkeve në Faqe.
Megjithatë, në qoftë se shfaqen disa hyperlinks në Faqe ju lutem vini re se nismathurje.al;
• tregon burimin origjinal të hyperlinkut, ku kjo e fundit ka të bëjë me përmbajtjen e palëve të treta;
• nuk pretendon pronësinë ose ndonje te drejte tjeter në lidhje me përmbajtjen që i përket palëve të treta.
Nismathurje.al prandaj i kërkon përdoruesit të vëzhgoje nje sjellje te ngjashme në rastin e link-eve ne përmbajtjen tij.
Prandaj perdoruesi eshte i lutur qe:
të bëjë lidhjen direkte për përmbajtjen. Ne favorizojme lidhjet direkte.
• të respektoje parashikimet normative ne lidhje me të drejtën e autorit, të pronësise intelektuale si dhe çdo dispozitë tjetër të zbatueshme të ligjit.
• të përdorë titullin e permbajtjes me të cilën lidhet, për aq kohë sa ajo është e lidhur direkt me përmbajtje të tillë.
Lutemi te mos:
Kryen lidhje me një përmbajtje të Nismathurje.al sikur të ishte një lidhje për vete ose për një Përmbajtja e palëve të treta (për shembull, përdorin një logo e vet për të treguar një lidhje me një përmbajtje të Nismathurje.al).
• Sjellja e një lidhje mbrapa në faqen e internetit dhe pastaj lidheni njëjtë me vendet e tjera.
• Marrja e Faqes inkuadrim në një mënyrë që paraqitur atë si vet tuaj ose të çdo personi tjetër përveç Nismathurje.al.
Kufizimi i përgjegjësisë
Në masën e lejuar nga dispozitat e aplikueshme të ligjit, NË ASNJË RAST NISMATHURJE.AL NUK DO TE JETË PËRGJEGJËSE NE RAPORT ME PERDORUESIT ose ME ndonjë PALE TE TRETE PËR NDONJË DËM direkt, indirekt, KONSEKUENT TE ARDHUR NDAJ TYRE, TE NJE NATYRE EKONOMIKE POR JO VETEM, SI PER SHEMBULL: fitimet e humbura, MOSNISJE BIZNESI, NDËRPRERJA E BIZNESIT, humbjen e fitimeve, humbja e reputacionit, HUMBJA E TË DHËNAVE, humbje të pasurisë dhe shpenzimet e fitimeve, RRJEDH APO LIDHET me aksesin apo përdorimin e FAQES DHE / OSE SHKELJEN E KONTRATËS APO TË NDONJË dispozitë tjetër e ligjit.
Ligji i zbatueshëm dhe juridiksioni
Kontrata, aksesi dhe përdorimi nga ju i Faqes nga ju janë te bazuara ne legjislacionin shqiptar.